Location : Home > Languages > Perl > Package
Title : Algorithm::MinMax
Toolbox Logo

名称

 Algorithm::MinMax - 配列の最大値または最小値を返す


概要

use Algorithm::MinMax;
@a = ( 3, 2, 5, 4, 8, 9 );
@r = Algorithm::MinMax->minmax( \@a );

# $r[0] = minimum = 2
# $r[1] = maximum = 9

説明

 要素数を n とする所与の配列の最小値及び最大値を、最大 3n/2 - 2 回の比較で求める。


返り値

 所与の配列の最小値を第1要素に、最大値を第2要素に格納した配列を返す。引数として空の配列が渡された場合には空の配列を返す。


著者

 Daniel Etzold, <detzold@gmx.de>

Toolbox Logo
Updated : 2006/06/05